Zapytanie ofertowe. Zakup sprzetu RTV-AGD do pokoi hotelowych

„Hotel na Błoniach” Firma: Na Błoniach sp. z o.o ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-251-74-02

Zapytanie ofertowe Pn.: Zakup sprzętu RTV-AGD do pokoi hotelowych

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i utrzymanie miejsc pracy dla Hotelu na Błoniach poprzez modernizację i doposażenie obiektu”, w ramach Działania 3.2 RPO WSL na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu RTV-AGD do pokoi hotelowych. W ramach wydatku zaplanowano zakup 12 kompletów. W skład jednego kompletu wchodzi:

  • 1 szt. Telewizora telewizor 32” LED HD smart TV
  • 1 szt. czajnika czajnik elektryczny 2400 W poj. 1,5l
  • 1 szt. czytnika zamówień – tablet 10,5” 4G LTE, Android, 128 GB
  • 1 szt. Telefonu stacjonarnego.

CPV: 32324600-6 – telewizory/ 39710000-2 – AGD/ 30213200-7 – komputer tablet/ 32552110-1 – telefony bezprzewodowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 25.06.2021 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje dzień dostarczenia i przekazania przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Termin ogłoszenia 2.06.2021 r. Termin dostarczenia oferty: do 11.06.2021 r. Ofertę proszę przesłać :  na adres siedziby firmy Na Błoniach sp. z o.o., ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała lub osobiście Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania osobowo – kapitałowego z Zamawiającym.

warunki udziału w postepowaniu. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania poniżej

zapytanie ofertowe – rtv    

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Wygrał oferent

Stanisław Piotrowski PIOCOMP Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Stawowa 67, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-157-68-09

Oferowana cena: 16 200,00 zł netto