Zapytanie ofertowe. Zakup kampanii reklamowej

„Hotel na Błoniach” Firma: Na Błoniach sp. z o.o ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-251-74-02

Zapytanie ofertowe Pn.: Zakup przeprowadzenia kampanii reklamowej nowej usługi świadczonej przez hotel

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i utrzymanie miejsc pracy dla Hotelu na Błoniach poprzez modernizację i doposażenie obiektu”, w ramach Działania 3.2 RPO WSL na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia kampanii reklamowej nowej usługi świadczonej przez hotel. Kampania informacyjna ma zostać przeprowadzona w mediach tradycyjnych oraz internetowych. Kampania ma polegać na umieszczeniu reklamy zawierającej informację o hotelu oraz o nowej usłudze zamawiania pokoi hotelowych i usług hotelowych.

Kod CPV: 79341000-6 – usługi reklamowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.06.2021 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje dzień dostarczenia i przekazania przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Termin ogłoszenia 2.06.2021 r. Termin dostarczenia oferty: do 11.06.2021 r. Ofertę proszę przesłać na adres siedziby firmy. Na Błoniach sp. z o.o, ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała lub dostarczyć osobiście Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania osobowo – kapitałowego z Zamawiającym.

warunki udziału w postepowaniu. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie ofertowe do pobrania poniżej

zapytanie ofertowe – reklama

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Wygrał oferent

Medio Press Adam Kliś, ul. Bystrzańska 29, 43-309 Bielsko-Biała, NIP: 937-252-66-31

Oferowana cena: 7 900,00 zł netto