Zapytanie ofertowe dostawa aplikacji do automatycznego udostępnienia pokoi hotelowych

„Hotel na Błoniach” Firma: Na Błoniach sp. z o.o ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-251-74-02

zapytanie ofertowe Pn.: dostawa aplikacji do automatycznego udostępniania pokoi hotelowych wraz z czytnikami kart magnetycznych

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i utrzymanie miejsc pracy dla Hotelu na Błoniach poprzez modernizację i doposażenie obiektu”, w ramach Działania 3.2 RPO WSL na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup aplikacji do automatycznego udostępniania pokoi hotelowych wraz 12 czytnikami kart montowanych w drzwiach

System ma umożliwiać zarządzanie dostępem do pokoi hotelowych oraz zamawianie usług hotelowych bez konieczności bezpośredniego kontaktu z recepcją hotelową. Dostęp do systemu będzie możliwy z każdego urządzenia poprzez przeglądarkę www. Dostęp do systemu będą mieli pracownicy recepcji oraz goście hotelowi. System połączony jest z czytnikiem kart umieszczonym w drzwiach pokojowych. Funkcje systemu:
  • Logowania się do systemu dla użytkowników
  • Rezerwacja pokoi i usług hotelowych za pośrednictwem aplikacji.
  • Zamawianie usług hotelowych.
  • Dokonywanie płatności on line.
  • Pobieranie dokumentu rozliczeniowego.
  • Kompletny system automatycznego otwierania zamków pokoi hotelowych z rejestracją otworzyć i zamknąć
Kod CPV: 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.06.2021 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje dzień dostarczenia i przekazania przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Termin ogłoszenia 2.06.2021 r. Termin dostarczenia oferty: do 11.06.2021 r. Ofertę proszę przesłać  na adres siedziby firmy Na Błoniach sp. z o.o, ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała lub osobiście Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązania osobowo – kapitałowego z Zamawiającym.

Warunki udziału w postepowaniu. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zapytanie ofertowe do pobrania poniżej

zapytanie ofertowe    

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Wygrał oferent

Stanisław Piotrowski PIOCOMP Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Stawowa 67, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-157-68-09

Oferowana cena: 17 800,00 zł netto